Disclaimer & Copyright

Disclaimer Interijeur.nl

 • De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor onze website bezoekers. Alle tips en aanbevelingen die u via onze website aangeboden krijgt, kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Interijeur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Interijeur ontwikkelde content of producten.
 • Interijeur behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen.
 • De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Interijeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 • Interijeur is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade door het (foutief) gebruiken van de geboden informatie op onze website.
 • Interijeur is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet functioneren van deze website.
 • Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden, die via hyperlinks via onze websites beschikbaar zijn. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid tot deze websites.
 • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Interijeur te mogen claimen of te veronderstellen. Interijeur streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Interijeur zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast.
 • Type- en spelfouten voorbehouden.

Overname teksten

 • Op teksten en afbeeldingen van deze website rusten rechten, waaronder auteursrecht. Voor overname en/of (gedeeltelijk) gebruik van zowel teksten en/of beeldmateriaal moet je voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Interijeur. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de website kan je sturen aan de afdeling communicatie van Interijeur via het e-mailadres info@interijeur.nl